Місто офіційне

РОЗПОДІЛ ОБОВ`ЯЗКІВ
між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови,
заступниками міського голови та керуючою справами виконавчого комітету міської ради

(затверджений рішенням виконкому від 22.01.2016 року №1 «Про розподіл функціональних обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови та керуючою справами виконавчого комітету міської ради» (зі змінами від 13.05.2016р. №234,
від 13.01.2017 № 15, від 13.03.2018 №146))

 

1. Міський голова - Дромашко Людмила Григорівна

1.1. Є головною посадовою особою територіальної громади міста. Виконує свою роботу (або посадові обов’язки) відповідно до вимог статей 12 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.2. Забезпечує здійснення у межах, наданих законом, повноважень органів виконавчої влади, дотримання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

1.3. Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

1.4. Організовує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету.

1.5. Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

1.6. Спрямовує діяльність заступників міського голови, розподіляє між ними обов’язки.

1.7. Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету.

1.8. Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету.

1.9. Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчим комітетом.

1.10. Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії і головує на пленарних засіданнях.

1.11. Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними та іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах.

1.12. Укладає від імені територіальної громади міста, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до чинного законодавства.

1.13. Звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.

1.14. Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.

1.15. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.

1.16. Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів.

1.17. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів).

1.18. Погоджує, у встановленому порядку, кандидатури для призначення на посаду керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань.

1.19. Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності або уповноважує на це своїх заступників.

1.20. Веде особистий прийом громадян.

1.21. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

1.22. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством України.

1.23. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

1.24. Організовує та здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці у міській раді.

1.25. Здійснює загальне керівництво цивільною обороною.

1.26. Підписує державні акти на право приватної власності на землю, договори приватної власності на землю та постійного користування землею, довгострокове та тимчасове користування землею (у тому числі на умовах оренди) відповідно до чинного законодавства.

1.27. Формує Політику якості та визначає цілі якості виконавчих органів Первомайської міської ради, узгоджені зі стратегічними напрямками.

1.28. Призначає осіб, відповідальних за систему управління якістю виконавчих органів Первомайської міської ради.

1.29. Затверджує зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на здатність виконавчих органів міської ради досягнути результатів, запланованих системою управління якістю.

1.30. Затверджує дії стосовно ризиків і можливостей у здійсненні діяльності виконавчих органів міської ради.

1.31. Визначає процеси, потрібні для системи управління якістю та їх застосування у виконавчих органах Первомайської міської ради.

1.32. Затверджує документацію з питань системи управління якістю, спрямовану на досягнення Політики якості та вимог Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 системи управління якістю виконавчими органами Первомайської міської ради.

1.33. Забезпечує створення належних умов у виконавчих органах Первомайської міської ради для досягнення виконання оперативних цілей системи управління якістю.

1.34. Здійснює аналізування ефективності та контроль функціонування системи управління якістю у виконавчих органах міської ради згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 системи управління якістю та відповідно до затвердженої документації системи управління якістю виконавчих органів міської ради.

1.35. Приймає рішення щодо необхідності використання ризик-орієнтованого мислення у формуванні вимог до системи управління якістю у виконавчих органах міської ради.

1.36. Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органів державної влади вищого рівня.

1.37. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • фінансового управління міської ради;
 • юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради;
 • відділу кадрової та мобілізаційно-оборонної роботи апарату виконавчого комітету міської ради;
 • відділу ведення Державного реєстру виборців апарату виконавчого комітету міської ради;
 • Центру надання адміністративних послуг;
 • інспекції з благоустрою.

(зміни внесені рішенням виконавчого комітету від 13.03.2018 № 146)

 

 

2. Секретар міської ради - Бондарчук Сергій Олександрович

2.1. Безпосередньо відповідає (за належністю) за організацію виконання повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме:

2.1.1. у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження міського голови;

2.1.2. скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

2.1.3. веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2.1.4. організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує організацію оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законів;

2.1.5. забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

2.1.6. за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

2.1.7. сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

2.1.8. організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

2.1.9. забезпечує зберігання рішень Первомайської міської ради, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

2.1.10. вирішує за дорученням міського голови або Первомайської міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

2.2. Вносить на затвердження сесії план роботи міської ради на півріччя та здійснює контроль за його виконанням.

2.3. Забезпечує умови для роботи постійних комісій, координує їх діяльність, дає їм доручення, сприяє організації виконання їхніх рекомендацій, взаємодії з виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями, що розташовані на території міста.

2.4. Організовує внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і їх виконавчих органів, що прийняті в межах своїх повноважень.

2.5. Очолює атестаційну комісію виконавчого комітету.

2.6. Координує роботу апарату міської ради та відділу інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю та засобами масової інформації апарату виконавчого комітету міської рад.

2.7. Організовує проведення навчання депутатів міської ради.

2.8. Координує роботу осередків партій, громадських комітетів та організацій.

2.9. Організовує роботу щодо функціонування офіційного веб-сайту міської ради.

2.10. Організовує роботу по правовій освіті населення.

2.11. Проводить особистий прийом громадян та телефонні «гарячі лінії».

2.12. Організовує шефство над військовими частинами.

2.13. Відповідає за систему управління якістю відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 системи управління якістю у підрозділах відповідно до підпорядкування.

2.14. Відповідає за застосування та функціонування визначених процесів системи управління якістю у підрозділах, їх ресурси відповідно до розподілу обов’язків, контролює та координує діяльність цих підрозділів з вдосконалення системи управління якістю, звітує перед міським головою про стан системи управління якістю, необхідність її поліпшення цими підрозділами.

2.15. Відповідає за організацію надання адміністративних послуг у підпорядкованих підрозділах.

2.16. Контролює своєчасне розроблення та погоджує проекти інформаційних та технологічних карток процесів надання адміністративних послуг, що впроваджуються у підпорядкованих йому підрозділах, подає їх на затвердження міському голові, організовує їх перегляд на відповідність чинному законодавству.

2.17. Розглядає зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на здатність підпорядкованих підрозділів досягнути результатів, запланованих системою управління якістю та оцінює результати затверджених дій стосовно цих ризиків і можливостей.

2.18. Узагальнює аналітичні матеріали підпорядкованих підрозділів про функціонування системи управління якістю та стан реалізації політики і цілей якості за звітний період, готує та вносить на розгляд виконкому міської ради проекти рішень з відповідними пропозиціями.

2.19. Організовує та координує проведення досліджень рівня задоволеності замовника якістю наданих послуг відповідно до політики та цілей якості.

2.20. Очолює роботу дорадчих органів:

 • координаційної ради з шефства над військовими підрозділами;
 • комісії з координації діяльності добровільних народних дружин та формувань по охороні громадського порядку в місті Первомайську;
 • координаційно-методичної ради по правовому навчанню населення.

(зміни внесені рішенням виконавчого комітету від 13.01.2017 № 15, від 13.03.2018 № 146)

 

 

3. Перший заступник міського голови - Кукуруза Олександр Вячеславович

3.1. Забезпечує виконання Конституції та Законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

3.2. Здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених міським головою і несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед міським головою, міською радою та органами виконавчої влади вищого рівня.

3.3. Забезпечує організацію здійснення власних повноважень та делегованих повноважень органів виконавчої влади у сферах соціально-економічного розвитку, промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку, інвестиційної та регуляторної політики, підприємницької діяльності, житлового-комунального господарства, з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи, здійснює заходи щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав свобод і законних інтересів громадян, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України.

3.4. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

3.4.1 відділу з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради;

3.4.2 управління житлово-комунального господарства міської ради;

3.4.3 управління економіки міської ради;

3.4.4 інспектора по захисту прав споживачів апарату виконавчого комітету міської ради;

3.4.5 комунальних підприємств: «Первомайський міський водоканал», «Комунсервіс», «Затишок», «Тепло», «Флора», «Управління пасажирських перевезень», «Первомайська друкарня», «Місто майбутнього».

3.5. Забезпечує:

3.5.1 реалізацію державної економічної політики;

3.5.2 реалізацію регуляторної політики та політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;

3.5.3 реалізацію державної зовнішньоекономічної політики, політики у сфері розвитку внутрішньої торгівлі та послуг;

3.5.4 реалізацію державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;

3.5.5 реалізацію державної інвестиційної та інноваційної політики;

3.5.6 організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства і транспортного обслуговування незалежно від форм власності.

3.6. Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікацію продукції, робіт і послуг підприємств і організацій житлово-комунального господарства.

3.7. Контролює охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та історико-культурних ландшафтів.

3.8. Сприяє здійсненню фінансових заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, інших заходів, передбачених законодавством.

3.9. Контролює ціни та тарифи за виконання робіт та надання житлово-комунальних послуг підприємств, а також визначає, встановлює норми споживання, здійснює контроль за їх додержанням.

3.10. У межах своїх повноважень здійснює на території міста управління об'єктами, що перебувають у державній та комунальній власності та передані до сфери її управління, вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, а також здійснює делеговані міською радою функції управління майном, що перебуває у спільній власності територіальної громади.

3.11. Забезпечує організацію робіт з прогнозування та підготовки програм економічного, соціального розвитку міста, регіональних екологічних програм та інших цільових програм:

3.11.1 розробку прогнозу економічного і соціального розвитку міста на середньостроковий період і програми економічного та соціального розвитку на короткостроковий період;

3.11.2 підготовку міських програм з питань енергоефективності: плану дій сталого енергетичного розвитку міста, цільової програми підвищення енергоефективності міста, програми підвищення енергоефективності в бюджетних установах міста, цільової програми розвитку автомобільного транспорту;

3.11.3 розробку плану дій сталого енергетичного розвитку міста;

3.11.4 розробку програми розвитку малого і середнього підприємництва;

3.11.5 розробку програми захисту прав споживачів;

3.11.6 розробку прогнозів економічного та соціального розвитку області на середньо - та короткостроковий період;

3.11.7 стратегічне планування, програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

3.12. Розробляє та вносить пропозиції для розроблення проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, довгострокових прогнозів та проектів планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення та пропозиції щодо державних екологічних програм.

3.13. Забезпечує розробку проектів міських програм, подає їх на затвердження міській раді, забезпечує їх виконання, звітує перед міською радою про їх виконання.

3.14. Забезпечує в межах своїх повноважень підготовку пропозицій до проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд міському голові.

3.15. Проводить роботу по залученню інвестицій для розвитку економічного потенціалу міста.

3.16. Забезпечує контроль, координацію, та супровід інвестиційних проектів та об’єктів будівництва та реконструкції, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, освіти, культури, соціального захисту населення та інших, передбачених діючим законодавством.

3.17. Вживає заходів до відшкодування збитків, заподіяних порушенням підприємствами, установами, організаціями і громадянами законодавства про охорону довкілля.

3.18. Вносить пропозиції в установленому законом порядку зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил.

3.19. В межах своєї компетенції вживає заходів щодо забезпечення фінансування підприємств, установ та організацій, освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому Законом порядку в управління органам місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також заходів, пов'язаних із розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм та шляховим будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством.

3.20. У спільних інтересах територіальних громад сприяє об'єднанню на договірній основі бюджетних коштів з коштами підприємств, установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло, водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів зв'язку служб обслуговування населення, закладів охорони здоров'я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення житлово-комунальних об'єктів, в тому числі їх придбання для задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів.

3.21. Розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та заходів підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста та подає відповідні пропозиції міському голові.

3.22. Організовує розгляд та погодження поданих підприємствами, установами і організаціями, розташованими на території міста, проектів планів, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, підготовку до них висновків і пропозицій для подання відповідним органам державної виконавчої влади.

3.23. Приймає участь у розгляді пропозицій щодо розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів незалежно від форм власності з урахуванням потреб економічного та соціального розвитку міста.

3.24. Визначає і забезпечує реалізацію пріоритетних напрямків розвитку торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

3.25. Забезпечує разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням вимог чинного законодавства підприємствами торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення незалежно від форм власності.

3.26. Організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та громадян.

3.27. Забезпечує організацію проведення ярмарок, виставок-продажу, торгівлю в дні свят.

3.28. Забезпечує організацію прийомів іноземних делегацій та окремих іноземців за дорученням міського голови.

3.29. Координує діяльність установ і організацій державної ветеринарної мережі.

3.30. Розглядає звернення громадян, суб’єктів господарювання, громадських організацій з питань, що входять до його компетенції.

3.31. Проводить прийом громадян з особистих питань.

3.32. Очолює роботу дорадчих органів:

3.32.1 координаційного комітету з безпечної життєдіяльності населення міста;

3.32.2 комісії по розгляду та вивченню механізму формування тарифів на житлово-комунальні послуги;

3.32.3 комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

3.32.4 комісії з визначення технічного стану газових мереж та споруд, які приймаються до комунальної власності;

3.32.5 адміністративної комісії при міськвиконкомі;

3.32.6 балансової комісії по розгляду фінансово-економічного стану комунальних підприємств м. Первомайськ;

3.32.7 робочої групи з питання погашення заборгованості минулих років з різниці в тарифах для населення;

3.32.8 конкурсного комітету з перевезення пасажирів автомобільним транспортом м. Первомайськ;

3.32.9 комісії по визначенню переліку робіт з ремонту та утримання вуличного дорожнього господарства;

3.32.10 міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання;

3.32.11 міського штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3.32.12 комісії з питань безпеки дорожнього руху;

3.32.13 робочої групи з координації заходів щодо охорони уразливих у терористичному відношенні об’єктів та прилеглих до них інженерних споруд і доріг.

3.32.14 координаційної ради з питань розвитку підприємництва;

3.32.15 координаційної ради з питань захисту прав споживачів;

3.32.16 координаційної ради з питань розвитку туризму при виконавчому комітеті Первомайської міської ради

3.32.17 конкурсного комітету з розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу з набуття права на організацію паркування транспортних засобів в місті;

3.32.18 робочої групи щодо аналізу причин безприбуткової діяльності суб’єктів підприємництва;

3.32.19 робочої групи з питань ліквідації місць стихійної торгівлі;

3.32.20 аналітичної групи з питань моніторингу виробничої діяльності, аналізу справ на основних бюджетоутворюючих підприємствах міста;

3.32.21 робочої групи по вирішенню проблемних питань, що виникають у процесі повернення платникам податку на доходи фізичних осіб сум податкової знижки;

3.32.22 комісії з питань енергозбереження;

3.32.23 Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Первомайській міській раді;

3.32.24 робочої групи з питань контролю за якістю продуктів харчування, які реалізуються в торгівельній мережі та на ринках міста;

3.32.25 постійно діючої комісії для проведення рейдів-перевірок дотримання вимог законодавства закладами торгівлі та ресторанного господарства щодо заборони продажу алкогольних напоїв неповнолітнім;

3.32.26 постійно діючої комісії для проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання правил роздрібної торгівлі рибою і рибопродуктами;

3.32.27 постійно діючої комісії для проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання чинного законодавства при формуванні роздрібних цін на основні групи продовольчих товарів;

3.32.28 робочої групи з впровадження системи управління якістю ISO 9001:2008 у виконавчих органах Первомайської міської ради;

3.32.29 робочої групи щодо визначення доцільності місцевих програм та пріоритетності їх функціонування;

3.32.30 постійно діючої комісії для проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні»;

3.32.31 робочої групи щодо проведення моніторингу походження маркування споживчих товарів;

3.32.32 постійно діючої комісії з питань виявлення та обліку безхазяйних відходів.

3.33. Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету і доручень міського голови (по належності).

3.34. Організовує роботу тендерного комітету при виконавчому комітеті Первомайської міської ради.

3.35. Відповідає за систему управління якістю відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 системи управління якістю у підрозділах відповідно до підпорядкування.

3.36. Відповідає за застосування та функціонування визначених процесів системи управління якістю у підрозділах, їх ресурси відповідно до розподілу обов’язків, контролює та координує діяльність цих підрозділів з вдосконалення системи управління якістю, звітує перед міським головою про стан системи управління якістю, необхідність її поліпшення цими підрозділами.

3.37. Відповідає за організацію надання адміністративних послуг у підпорядкованих підрозділах.

3.38. Контролює своєчасне розроблення та погоджує проекти інформаційних та технологічних карток процесів надання адміністративних послуг, що впроваджуються у підпорядкованих йому підрозділах, подає їх на затвердження міському голові, організовує їх перегляд на відповідність чинному законодавству.

3.39. Розглядає зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на здатність підпорядкованих підрозділів досягнути результатів, запланованих системою управління якістю та оцінює результати затверджених дій стосовно цих ризиків і можливостей.

3.40. Узагальнює аналітичні матеріали підпорядкованих підрозділів про функціонування системи управління якістю та стан реалізації політики і цілей якості за звітний період, готує та вносить на розгляд виконкому міської ради проекти рішень з відповідними пропозиціями.

3.41. Організовує та координує проведення досліджень рівня задоволеності замовника якістю наданих послуг відповідно до політики та цілей якості.

3.42. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів міської ради за іншими напрямками діяльності.

(зміни внесені рішенням виконавчого комітету від 13.03.2018 № 146)

 

 

4. Заступник міського голови по комунальній власності, земельних відносинах та архітектурних питаннях - Свідерко Світлана Василівна

4.1. Забезпечує виконання Конституції та Законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, інших органів державної влади.

4.2. Здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов'язків, визначених міським головою, несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед міським головою, міською радою та органами виконавчої влади вищого рівня.

4.3. Спрямовує, координує та контролює діяльність:

 • управління містобудування, архітектури, комунальної власності та земельних питань міської ради;
 • відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • погоджує кандидатури для призначення на посади керівників підприємств, організацій та установ, які перебувають у комунальній власності.

4.4. В межах своїх повноважень здійснює на території міста управління об'єктами, що перебувають у комунальній власності та передані до сфери управління, вносить пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління, а також здійснює делеговані міською радою функції управління майном, що перебуває у власності територіальних громад.

4.5 Здійснює контроль за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності:

 • забезпечує звітування керівників підприємств, установ, організацій про результати роботи;
 • готує та виносить на розгляд ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

4.6 Забезпечує і здійснює контроль за використанням земельних та природних ресурсів загальнодержавного значення.

4.7 Організує за рахунок коштів і на пайових засадах будівництво, реконструкцію і ремонт об'єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення.

4.8 Розглядає і вносить, до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міста.

4.9 Визначає у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією.

4.10 Готує і подає на затвердження ради відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації.

4.11 Надає пропозиції щодо встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

4.12 Координує на території міста діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови населеного пункту.

4.13 Вирішує відповідно до законодавства спори з питань містобудування.

4.14 Готує і вносить на розгляд ради пропозиції щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальної громади.

4.15. Зазначає в установленому порядку розмір відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки; встановлення платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів.

4.16. Здійснює контроль за дотриманням земельного природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів.

4.17 Готує пропозиції щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та міською радою.

4.18 Організує землеустрій, погоджує проекти землеустрою.

4.19. Очолює роботу дорадчих органів:

 • комісії з прийому-передачі житлового фонду та інженерних мереж, споруд в комунальну власність міста Первомайська;
 • комісії та робочої групи для конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;
 • комісії для конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою;
 • комісії для підготовки матеріалів до розгляду земельних спорів в межах м. Первомайська щодо меж земельних ділянок що перебувають у власності і користуванні громадян та додержання громадянами правил добросусідства;
 • громадської комісії з житлових питань та наглядової ради;
 • комісії та наглядової ради із забезпечення реалізації житлових проблем громадян, які мешкають в гуртожитках;
 • комісії з питань списання основних засобів на підприємствах житлово-комунального господарства;
 • конкурсної комісії з питань визначення терміну, умов проведення конкурсу та надання в оренду майна комунальної власності територіальної громади міста Первомайська;
 • комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальних та інженерно-транспортних інфраструктур;
 • комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі та землекористувачами;
 • комісії з організації заходів, пов’язаних з проведенням у 2016 році технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) міста Первомайська;
 • комісії по розгляду подальшого використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), балансоутримувачів ,(власників) яких ліквідовано, що перебувають на балансах підприємств банкрутів, а також безхазяйних,

4.20. Здійснює організацію виконання рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (по належності).

4.21. Завіряє копії документів виданих виконавчими органами міської ради.

4.22. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів міської ради за іншими напрямками діяльності.

4.23. Відповідає за систему управління якістю відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 системи управління якістю у підрозділах відповідно до підпорядкування.

4.24. Відповідає за застосування та функціонування визначених процесів системи управління якістю у підрозділах, їх ресурси відповідно до розподілу обов’язків, контролює та координує діяльність цих підрозділів з вдосконалення системи управління якістю, звітує перед міським головою про стан системи управління якістю, необхідність її поліпшення цими підрозділами.

4.25. Відповідає за організацію надання адміністративних послуг у підпорядкованих підрозділах.

4.26. Контролює своєчасне розроблення та погоджує проекти інформаційних та технологічних карток процесів надання адміністративних послуг, що впроваджуються у підпорядкованих йому підрозділах, подає їх на затвердження міському голові, організовує їх перегляд на відповідність чинному законодавству.

4.27. Розглядає зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на здатність підпорядкованих підрозділів досягнути результатів, запланованих системою управління якістю та оцінює результати затверджених дій стосовно цих ризиків і можливостей.

4.28. Узагальнює аналітичні матеріали підпорядкованих підрозділів про функціонування системи управління якістю та стан реалізації політики і цілей якості за звітний період, готує та вносить на розгляд виконкому міської ради проекти рішень з відповідними пропозиціями.

4.29. Організовує та координує проведення досліджень рівня задоволеності замовника якістю наданих послуг відповідно до політики та цілей якості.

(зміни внесені рішенням виконавчого комітету від 13.03.2018 № 146)

 

 

6. Заступник міського голови, начальник управління соціального захисту населення міської ради - Колесніченко Ольга Анатоліївна

6.1. Забезпечує виконання Конституції та Законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

6.2. Здійснює функції і повноваження відповідно до розподілу обов’язків, визначених міським головою, несе відповідальність за стан справ у дорученій сфері перед міським головою, міською радою та органами виконавчої влади вищого рівня.

6.3. Забезпечує реалізацію державної політики в галузі соціально-трудових відносин, оплати праці, безпечної життєдіяльності, зайнятості, пенсійного забезпечення, соціального захисту та обслуговування населення.

6.4. Організовує і координує роботу у сфері соціального забезпечення та соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних громадян, учасників АТО, осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави та залучає для вирішення цих питань інші служби міськвиконкому.

6.5. Організовує роботу з визначення потреби населення міста у соціальних послугах, готує та подає пропозиції міському голові та міській раді щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями.

6.6. Визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини.

6.7. Забезпечує розроблення та організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічно сприяє в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

6.8. Здійснює організацію виконання соціальних комплексних програм та заходів щодо попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

6.9.Забезпечує здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу, соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

6.10. Вирішує основні питання діяльності управління соціального захисту населення Первомайської міської ради.

6.11. Здійснює контроль за організацією та ходом виконання в частині соціального захисту Законів України, постанов Верховної Ради України, Указів і Розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики України , Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та інших органів виконавчої влади, розпоряджень і рішень обласної державної адміністрації, рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

6.12. Забезпечує координацію роботи та контроль за діяльністю територіального центру соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) м.Первомайськ, забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання.

6.13. Забезпечує координацію роботи та контроль за діяльністю Первомайського міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів щодо здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство.

6.14. Спрямовує та координує діяльність Первомайського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді.

6.15. Координує дії:

 • Первомайського об’єднаного управління Пенсійного Фонду України Миколаївської області;
 • РВЗ ОППЗ «Миколаївпошта» в частині виплат соціальних допомог та компенсацій ;
 • Міськрайонного центру зайнятості населення з питань зайнятості населення;
 • міського товариства інвалідів;
 • Первомайської міської організації ветеранів;
 • міського Товариства Червоного Хреста;
 • асоціації постраждалих та інвалідів Чорнобиля;
 • громадської організації волонтерів.

6.16. Забезпечує цільове використання коштів, виділених з місцевого бюджету по всіх видах затрат.

6.17. Розглядає заяви, звернення, скарги громадян, установ, організацій, підприємств, які надходять до управління соціального захисту населення Первомайської міської ради, а також здійснює розгляд заяв про надання матеріальної допомоги, які надходять на ім’я міського голови, готує та підписує відповіді за результатами їх розгляду.

6.18. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб місцевого самоврядування управління соціального захисту населення Первомайської міської ради.

6.19. Очолює роботу дорадчих органів:

 • координаційну раду по виконанню міських Програм соціального захисту населення;
 • координаційну раду з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
 • координаційний комітет сприяння зайнятості населення;
 • координаційний комітет з безпечної життєдіяльності населення міста;
 • координаційну раду у справах жінок, сім’ї, дітей та молоді;
 • комісію у справах альтернативної (невійськової) служби;
 • спостережну комісію;
 • комісію для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • комісію для розгляду питань надання населенню субсидій та пільг для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного(побутового) палива та призначення державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям;
 • комісію по контролю за проведенням безплатного капітального ремонту жилих будинків ( квартир) інвалідів війни, осіб ,які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них;
 • комісію з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
 • комісію з легалізації заробітної плати та зайнятості населення в місті Первомайську;
 • комісію з питань звільнення від сплати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Первомайська;
 • комісію з розгляду звернень громадян міста щодо надання матеріальної допомоги з місцевого бюджету;
 • міської міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій.

6.20. Забезпечує організацію роботи тристоронньої соціально-економічної ради, опікунської ради.

6.21. Відповідає за систему управління якістю відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 системи управління якістю у підрозділах відповідно до підпорядкування.

6.22. Відповідає за застосування та функціонування визначених процесів системи управління якістю у підрозділах, їх ресурси відповідно до розподілу обов’язків, контролює та координує діяльність цих підрозділів з вдосконалення системи управління якістю, звітує перед міським головою про стан системи управління якістю, необхідність її поліпшення цими підрозділами.

6.23. Відповідає за організацію надання адміністративних послуг у підпорядкованих підрозділах.

6.24. Контролює своєчасне розроблення та погоджує проекти інформаційних та технологічних карток процесів надання адміністративних послуг, що впроваджуються у підпорядкованих йому підрозділах, подає їх на затвердження міському голові, організовує їх перегляд на відповідність чинному законодавству.

6.25. Розглядає зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на здатність підпорядкованих підрозділів досягнути результатів, запланованих системою управління якістю та оцінює результати затверджених дій стосовно цих ризиків і можливостей.

6.26. Узагальнює аналітичні матеріали підпорядкованих підрозділів про функціонування системи управління якістю та стан реалізації політики і цілей якості за звітний період, готує та вносить на розгляд виконкому міської ради проекти рішень з відповідними пропозиціями.

6.27. Організовує та координує проведення досліджень рівня задоволеності замовника якістю наданих послуг відповідно до політики та цілей якості.

6.28. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів міської ради за іншими напрямками діяльності.

(зміни внесені рішенням виконавчого комітету від 13.03.2018 № 146)

 

 

7. Керуюча справами виконавчого комітету міської ради - Постернак Лілія Федорівна

7.1. Забезпечує виконання Конституції та Законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

7.2. Організовує роботу апарату виконавчого комітету міської ради, вирішує питання організаційного, господарського, матеріально-технічного, автотранспортного забезпечення його діяльності.

7.3. У своїй роботі безпосередньо підпорядковується міському голові.

7.4. Здійснює організацію діловодства, організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

7.5. Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в апараті, управліннях, відділах та інших виконавчих органах міської ради.

7.6. Забезпечує розроблення зведеної номенклатури справ, формування централізованого архіву.

7.7. забезпечує формування планів роботи виконавчого комітету, планування апаратних нарад при міському голові, організаційних заходів міської ради та її виконавчих органів.

7.8. Забезпечує організаційно-методичну діяльність виконавчого комітету, підготовку матеріалів на його розгляд.

7.9. Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи. Здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи.

7.10. У межах наданих повноважень здійснює керівництво персоналом, здійснює добір кадрів.

7.11. Контролює редагування, реєстрацію та випуск розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, своєчасне їх розсилання адресатам.

7.12. Контролює виконання відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради рішень органів державної влади, розпоряджень і доручень міського голови та рішень виконкому.

7.13. Організовує виконання копіювально-розмножувальних робіт, підготовку та видання службових телефонних довідників, забезпечення ними
працівників апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради.

7.14. Організовує роботу з листами, заявами та скаргами громадян.

7.15. Забезпечує організацію особистого прийому громадян.

7.16. Аналізує та контролює стан матеріально-технічного забезпечення відділів апарату виконавчого комітету міської ради та управлінь міської ради: економіки та у справах дітей.

7.17. Організовує нагляд за експлуатацією та утриманням у належному стані будинків, споруд та інженерних систем приміщень, у яких розташовуються виконавчі органи Первомайської міської ради.

7.18. Організовує роботу щодо інформаційного наповнення офіційного веб-сайту міської ради.

7.19. Координує роботу щодо підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради.

7.20. Бере участь у вирішенні питань проведення виборів та референдумів у межах, визначених законодавством.

7.21. Вносить пропозиції про нагородження державними нагородами.

7.22. Координує роботу та сприяє виконанню покладених на них завдань в межах, визначених чинним законодавством, таких виконавчих органів міської ради:

 • загального відділу апарату виконавчого комітету міської ради;
 • сектору контролю апарату виконавчого комітету міської ради;
 • архівного відділу апарату виконавчого комітету міської ради;
 • фінансово-господарського відділу апарату виконавчого комітету міської ради;
 • господарської групи.

7.23. Очолює роботу дорадчих органів:

 • з питань поновлення прав реабілітованих;
 • міської комісії з розгляду звернень громадян;
 • комісії по роботі з кадрами;

7.24. Вирішує питання взаємодії виконавчих органів міської ради по належності з відповідними організаціями та установами обласного підпорядкування.

7.25. Здійснює організацію виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови (по належності).

7.26. Відповідає за систему управління якістю відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2015 системи управління якістю у підрозділах відповідно до підпорядкування.

7.27. Відповідає за застосування та функціонування визначених процесів системи управління якістю у підрозділах, їх ресурси відповідно до розподілу обов’язків, контролює та координує діяльність цих підрозділів з вдосконалення системи управління якістю, звітує перед міським головою про стан системи управління якістю, необхідність її поліпшення цими підрозділами.

7.28. Відповідає за організацію надання адміністративних послуг у підпорядкованих підрозділах.

7.29. Контролює своєчасне розроблення та погоджує проекти інформаційних та технологічних карток процесів надання адміністративних послуг, що впроваджуються у підпорядкованих йому підрозділах, подає їх на затвердження міському голові, організовує їх перегляд на відповідність чинному законодавству.

7.30. Розглядає зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на здатність підпорядкованих підрозділів досягнути результатів, запланованих системою управління якістю та оцінює результати затверджених дій стосовно цих ризиків і можливостей.

7.31. Узагальнює аналітичні матеріали підпорядкованих підрозділів про функціонування системи управління якістю та стан реалізації політики і цілей якості за звітний період, готує та вносить на розгляд виконкому міської ради проекти рішень з відповідними пропозиціями.

7.32. Організовує та координує проведення досліджень рівня задоволеності замовника якістю наданих послуг відповідно до політики та цілей якості.

7.33. За дорученням міського голови організовує роботу виконавчих органів міської ради за іншими напрямками діяльності.

(зміни внесені рішенням виконавчого комітету від 13.03.2018 № 146)

 

Правила внутрішнього розпорядку в адміністративних будівлях виконавчого комітету міської ради